Killtest模拟软件题库使用方法

1. 收到软件题库资料后,直接解压或在压缩包里打开:

 

 

2. 然后双击.exe应用程序,出现如下页面

 

  


3. 复制上图中的软件序列号给killtest客服人员,生成相对应的注册码打开模拟软件

 

  

   

4. 有两个模式可以选

  

  

  

 

5. 考试模式(不显示正确答案,和正式考试相同)

  

  

 

6. 练习模式有显示正确答案按钮

 


7. 模拟过程中如果对某个题目答案不确定可以做个标记,英文软件是MARK 

 


8. 所有题目模拟完,点击提交考卷

 


9. 以上为软件使用的完整说明,亲们如果有疑惑的地方请及时联系在线客服QQ:692282,电话:13815593546,感谢您对killtest的信任与支持!!!

qq692282
          9708048
  qqkilltest13815593546
msnsupport@killtest.cn emailsales@killtest.cn